Gebruiksvoorwaarden

De verantwoordelijke uitgever van deze website: de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht bij wet van 19 april 2002 houdende rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd in de Belliardstraat 25-33 te 1040 ETTERBEEK (BRUSSEL), met als ondernemingsnummer BTW BE 0223967357, die geregistreerd is in het rechtspersonen register van BRUSSEL, en in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder;

Privacy/persoonsgegevens: De Nationale Loterij handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan. Elke Bezoeker navigeert anoniem door de website van de Nationale Loterij, en dit minstens zolang hij/zij niet ingelogd is als Speler of als Kandidaat-speler het registratieproces doorloopt. Wij gebruiken uw gegevens teneinde onze reclame en informatie efficiënter te kunnen richten naar een geïnteresseerd publiek. Uw gegevens kunnen daartoe in een anonieme dus niet identificeerbare vorm worden overgemaakt aan derden voor verdere behandeling en verwerking, waarbij uzelf echter tijdens dat proces niet kan geïdentificeerd worden. Met het bekomen resultaat kunnen wij u dan reclame en informatie richten, o.m. via sociale media, die aan uw profiel beantwoordt. Uw gegevens kunnen enkel door de Nationale Loterij in eigen naam worden gebruikt en wij dragen geen gegevens aan derden over voor gebruik in naam van andere ondernemingen. Automatische verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookies: De Bezoeker aanvaardt het gebruik van “cookies” op zijn/haar computer. Een cookie kan op zich de Bezoeker niet identificeren, maar kan deze wel onderscheiden van een andere Bezoeker. De cookies worden gebruikt om de navigatie op de website te vergemakkelijken en verbeteren, houden kleine hoeveelheden informatie bij en zijn handig voor statistieken en om surfgewoonten in kaart te brengen.

Intellectuele rechten: De Nationale Loterij geniet bescherming op al haar intellectuele creaties van en op de website. Deze bescherming strekt zich uit op alles wat voorkomt op haar website, kortweg Data, zoals onder meer inhouden, gegevens, hyperlinks, citaten, slogans, vermeldingen, databanken, grafieken, statistieken, foto’s, prenten, portretten, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, weergaven, ideeën, concepten, octrooien, enz. De Nationale Loterij beheert de rechten op de Data. Alle Data behoren toe aan de Nationale Loterij, tenzij deze de rechten daarop uitdrukkelijk ontkent. De Nationale Loterij mag steeds de Data eenzijdig (doen) wijzigen of verwijderen. Dergelijke handeling maakt geenszins enige fout uit. Dergelijke actie schept geen precedent. De Nationale Loterij kan “geval per geval” beoordelen om de Data te wijzigen, verwijderen of gebruiken. De Bezoeker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie ten aanzien van de Data in het kader van het normaal gebruik van de website. Het is verboden om de Data voor andere doeleinden te hanteren. De Bezoeker mag aldus geenszins de Data kopiëren, distribueren, adapteren, declineren, vertalen, enz. zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Nationale Loterij en, in voorkomend geval, de oorspronkelijke titularis van de intellectuele eigendomsrechten. Het is de Bezoeker tevens verboden om een ‘hyperlink’ te plaatsen naar de website van de Nationale Loterij of aan ‘deeplinking’ te doen (dit is het inkaderen van de website in een andere website) zonder de voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van de Nationale Loterij. De Bezoeker vrijwaart en vergoedt de Nationale Loterij voor (de) inbreuk(en) die de Bezoeker in voorkomend geval pleegt of doet plegen op ofwel haar rechten ofwel de rechten van derden (vb. auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, portretrechten, …).

Strafklacht: Elke vermeende poging om de website, het netwerk, de databanken, de Data, de software of/en de hardware, op ongeoorloofde wijze te wijzigen, deze te beschadigen, te vernietigen of te misbruiken, zal het voorwerp kunnen uitmaken van een strafklacht bij de bevoegde overheden en justitie (politie, parket, …) met burgerlijke partijstelling vanwege de Nationale Loterij.

Exoneratie: De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk voor welke schade ook aan de goederen of gegevens van de Bezoeker tijdens of na een bezoek aan deze website.