Algemene Voorwaarden

Het gebruik van het interactief spelsysteem van de Nationale Loterij is afhankelijk van de kennis en aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk naast de van kracht zijnde reglementaire besluiten vastgelegd bij Koninklijk besluit (Koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij; Koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij; Koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij en het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij).

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: De toepasselijke regels omtrent het Spelaanbod als aanvulling op de andere reeds toepasselijke bepalingen (vb. reglementaire bepalingen, gebruiksvoorwaarden, …);

Data: Al wat voorkomt op de Website, zoals onder meer inhouden, gegevens, hyperlinks, citaten, slogans, vermeldingen, databanken, grafieken, statistieken, foto’s, prenten, portretten, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, weergaven, ideeën, concepten, octrooien, enz.;

Gebruiker: De Bezoeker van de Website, in voorkomend geval de Kandidaat-Speler of de Speler;

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming: De Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan;

Kandidaat-speler: Elkeen die het registratieproces doorloopt met het oog op eventuele toegang tot het interactief spelsysteem van de Nationale Loterij;

Nationale Loterij: De naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht bij wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd in de Belliardstraat 25-33 te 1040 BRUSSEL, met als ondernemingsnummer BTW BE 0223967357, geregistreerd is in het rechtspersonenregister van BRUSSEL, en die in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder;

Rijksregisterwet: De wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan;

Speelrekening: Ook “Spelersrekening”, de elektronische rekening van de Speler waarop de Speelwaarde staat, van waaruit de Speler kan gebruik maken van het Spelaanbod;

Speelwaarde: De elektronische pecuniaire waarde die op de Speelrekening van de Speler staat en die uitsluitend bestemd is voor het gebruik in de context van het Spelaanbod (mits het saldo om te spelen toereikend is en geen speellimiet bereikt is);

 1. Beschikbare saldo: De Speelwaarde die door de Speler vrij kan worden aangewend om deelnameverwervingen te bekomen, d.w.z. de Speelwaarde min het Geblokkeerde saldo;
 2. Geblokkeerde saldo: De Speelwaarde die automatisch afgehouden of gereserveerd wordt ter uitvoering van diverse verrichtingen (vb. speldeelnames, overschrijvingen naar bankrekening, …);
 3. Gestort inzetsaldo: De Speelwaarde die door de Speler opgeladen werd op de Speelrekening en ingezet kan worden, d.w.z. de Speelwaarde min zowel het Winstsaldo als het Geblokkeerde saldo;
 4. Winstsaldo: Het totaalbedrag aan niet geblokkeerde Speelwaarde die gevormd wordt door de winst ingevolge gebruik van het Spelaanbod, met andere woorden de Speelwaarde min zowel het Gestort inzetsaldo als het Geblokkeerde saldo;

Spelaanbod: Het geheel van interactieve diensten van de Nationale Loterij, die de Speler kan gebruiken zonder zijn gelijktijdige fysieke aanwezigheid met de Nationale Loterij (of één van haar verkopers);

Speler: Een individuele fysieke persoon die door de Nationale Loterij geregistreerd is en die kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en de spelregels, deze aanvaardt en als dusdanig gebruik mag maken van het Spelaanbod op de Website overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de reglementaire bepalingen;

Klacht: Een klacht bij de bevoegde overheden en justitie (politie, parket, …), al dan niet met burgerlijke partijstelling vanwege de Nationale Loterij;

Privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bedoeld in Hoofdstuk VII van de Privacywet;

Privacywet: De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan;

Website: De internetpagina’s van de Nationale Loterij waarop het Spelaanbod beschikbaar is, alsook alle andere kanalen waarlangs de Nationale Loterij het Spelaanbod beschikbaar stelt met behulp van middelen van de informatiemaatschappij;

Art. 2. Spelaanbod

§1. De Speler heeft het recht om gebruik te maken van het Spelaanbod in overeenstemming met de reglementaire bepalingen, de Algemene Voorwaarden en de nadere uitvoerings- en deelnemingsvoorwaarden zoals vastgesteld door het directiecomité van de Nationale Loterij (zie spelregels op de website). De toegang tot en het gebruik van het Spelaanbod is alleen toegestaan voor rechtsbekwame meerderjarige natuurlijke personen die zich bevinden op het Belgisch grondgebied wanneer zij ervan gebruikmaken.

§2. In de zin van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming worden de volgende gegevens meegedeeld aan de Speler, en dit op ondubbelzinnige, heldere en begrijpelijke wijze door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand:

 • Verkoper / dienstenverstrekker:

  Nationale Loterij
  Naamloze vennootschap van publiek recht
  Belliardstraat 25-33
  1040 ETTERBEEK (BRUSSEL)
  België
  BTW BE 0223967357
  RPR BRUSSEL
  Telefoonnummer : 02/238.45.11

 • De belangrijkste kenmerken, met inbegrip van de prijzen, leveringskosten, betalingswijze, van de producten of diensten zijn raadpleegbaar op de Website.
 • De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.
 • Tenzij anders vermeld op de Website worden in principe geen bijkomende kosten aangerekend voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand.
 • De geldigheidsduur van het Spelaanbod of van de prijs zal telkens waar mogelijk worden meegedeeld.
 • In geval van duurzame of periodieke dienstverlening zal de minimumduur van de overeenkomst worden meegedeeld.

§3. Het Spelaanbod kan niet beschouwd worden als een “financiële dienst” in de zin van artikel 49 en volgende van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

§4. De Speler kan over (de kwaliteit van) de dienstverlening een klacht neerleggen bij het 'meldpunt' van de Nationale Loterij –deze dienst behandelt alle klachten– op voornoemd adres.

§5. De handelingen die de Nationale Loterij stelt, vallen buiten het toepassingsgebied van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Art. 3. Persoonsgegevens van de Speler

§1. De Gebruiker heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos:

 • toegang en inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens;
 • verbeteringen te laten aanbrengen aan zijn/haar persoonsgegevens;
 • zich te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
 • weggelaten te worden van de lijst van geadresseerden van direct marketing acties en/of nieuwsbrieven.

§2. De Nationale Loterij heeft voorafgaand aan de verwerkingen van de persoonsgegevens een aangifte gedaan bij de Privacycommissie overeenkomstig de bepalingen van de Privacywet. Het doel of het geheel van samenhangende doeleinden van de geautomatiseerde verwerkingen is vermeld in de aangifte. De aangifte van de Nationale Loterij kan geraadpleegd worden via internet, via de website van de Privacycommissie (in het ‘openbaar register’).

§3. De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens is de Nationale Loterij die in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder kan een persoon of groep van personen aanwijzen tot wie de Gebruiker zich kan richten om de rechten bedoeld in §1 van dit artikel uit te oefenen (vb. contact center).

§4. De persoonsgegevens zullen voor onbepaalde duur worden bijgehouden zolang zij nodig zijn, doch niet langer dan noodzakelijk, en minstens gedurende tien jaar vanaf het afsluiten van de Speelrekening.

§5. De Gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure correct zijn. De Kandidaat-speler verklaart geen identiteitsgegevens te hebben uitgevonden, geleend, misbruikt of nagemaakt om als Speler geregistreerd te kunnen worden. De Speler zal na de registratie aan de Nationale Loterij meteen elke wijziging in zijn/haar persoonsgegevens melden.

§6. De Gebruiker stemt ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens op elk ogenblik kunnen worden gecontroleerd door de Nationale Loterij of door elke derde die voor haar optreedt. De Kandidaat-speler verklaart dat zodanige controle geen inbreuk maakt op zijn/haar persoonlijke levenssfeer. De Kandidaat-speler aanvaardt dat controles mogen worden verricht o.m. in het Rijksregister op grond van het meegedeelde identificatienummer van het Rijksregister, met behulp van de elektronische identiteitskaart (vb. dankzij een elektronische kaartlezer), of/en alle andere beschikbare gegevensbronnen.

§7. Elke vermeende poging tot identiteitsfraude kan aanleiding geven tot een klacht.

Art. 4. Data op de Website

§1. De Nationale Loterij beheert de rechten op de Data. Alle Data behoren toe aan de Nationale Loterij, tenzij deze de rechten daarop uitdrukkelijk ontkent. De Nationale Loterij mag steeds de Data eenzijdig (doen) wijzigen of verwijderen. Dergelijke handeling maakt geenszins enige fout uit. Dergelijke actie schept geen precedent. De Nationale Loterij kan “geval per geval” beoordelen om de Data te wijzigen, verwijderen of gebruiken.

§2. De Gebruiker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie ten aanzien van de Data in het kader van het normaal gebruik van het Spelaanbod. Het is verboden om de Data voor andere doeleinden te hanteren. De Gebruiker mag aldus geenszins de Data kopiëren, verspreiden, aanpassen, wijzigen, vertalen, enz. zonder de toestemming van de Nationale Loterij en, in voorkomend geval, de oorspronkelijke titularis van de intellectuele eigendomsrechten. Het is de Bezoeker tevens verboden om een 'hyperlink' te plaatsen naar de website van de Nationale Loterij of aan 'deeplinking' te doen (dit is het inkaderen van de website in een andere website) zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Nationale Loterij.

§3. De Algemene Voorwaarden en reglementaire bepalingen primeren op de Data. De Data die niet zouden overeenstemmen met de Algemene Voorwaarden en/of reglementaire bepalingen verbinden de Nationale Loterij niet. Het taalgebruik en de woordkeuze die de Nationale Loterij hanteert op de Website hoeft niet identiek te zijn met deze die gehanteerd is in de Algemene Voorwaarden of reglementaire bepalingen. De Nationale Loterij ziet echter erop toe dat het taalgebruik en de woordkeuze, geen aanleiding geeft tot misleiding bij de Gebruiker in geval van afwijkingen.

§4. Als de Gebruiker vermoedt dat een misvatting voorkomt in de Data zal deze meegedeeld worden aan het ‘meldpunt’ van de Nationale Loterij die de melding grondig zal onderzoeken.

§5. De Gebruiker vrijwaart en vergoedt de Nationale Loterij voor (de) inbreuk(en) die de Gebruiker pleegt op haar rechten of de rechten van derden (vb. auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, portretrechten, …).

Art. 5. Gebruik van de Speelwaarde

§1. De Speelwaarde is geen “elektronisch geld” zoals omschreven in art. 3, §1, 7° van wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. De Speler mag de Speelwaarde alleen inzetten bij het Spelaanbod van de Nationale Loterij. De Speelwaarde is aldus niet bestemd en kan/mag niet worden gebruikt voor de aanschaffing van goederen en/of diensten bij andere handelaren dan de Nationale Loterij.

§2. Alleen als de Speelwaarde toereikend en beschikbaar is en geen speellimiet bereikt is, kan de Speler gebruik maken van het Spelaanbod. De Speelwaarde is beschikbaar voorzover de Speelwaarde niet geblokkeerd is (bvb. wegens een opdracht tot overschrijving van het Winstsaldo ingevolge een lopende deelname, …).

§3. De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk als de speldeelname niet geaccepteerd wordt als de beschikbare Speelwaarde hetzij ontoereikend is of is geworden in de loop van een doorlopende speldeelname, hetzij een speellimiet bereikt is op het ogenblik van de speldeelname of op het ogenblik van de controle bij een doorlopende deelname. Er is een automatisch controlesysteem dat automatisch nagaat of de Speelwaarde toereikend is voor een deelnameverwerving en of er geen speellimiet is bereikt.

§4. De Speler kan het Gestort saldo niet terug naar zijn bankrekening laten overschrijven, tenzij in de gevallen voorzien in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Het opladen of provisioneren van Speelwaarde is geen “verkoop op afstand” in de zin van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

§5. De Speler kan wel het Winstsaldo naar zijn bankrekening laten overmaken. Winsten vanaf vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) worden op de bankrekening van de Speler overgemaakt nadat de Speler zichzelf op de zetel van de Nationale Loterij gemeld heeft, behoudens in het geval dat de speler tijdig aantoont in de onmogelijkheid te verkeren om zich naar de zetel van de Nationale Loterij te begeven door overmacht gedurende de periode dat het lot opeisbaar is.

§6. De limiet voorzien bij koninklijk besluit van 24 november 2009 in artikel 10, §1, 5°, letters b) en c) wordt gecontroleerd op dagelijkse basis, op het einde van de dag om middernacht.

§7. Wanneer de Speler gebruik maakt van de het Spelaanbod, wordt in de mate van het nodige eerst het Gestort inzetsaldo verminderd. Pas als het Gestort inzetsaldo nul is, wordt het Winstsaldo verminderd.

§8. Tenzij anders vermeld op de Website kan de Speler in principe deelnemen aan een spel uit het Spelaanbod tot dezelfde dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen als in de fysieke winkelpunten van de Nationale Loterij in zoverre toegang tot de Website mogelijk is.

§9. Elke vermeende poging tot witwaspraktijken via de Website kan het voorwerp uitmaken van een klacht.

§10. Eventuele bonussen zijn niet in geld opvraagbaar of inruilbaar. Wanneer er meerdere bonussen mogelijk zijn, zijn zij niet cumuleerbaar, tenzij de Nationale Loterij dat uitdrukkelijk anders vermeldt en toelaat.

Art. 6. Bewijsvoering

§1. De door de speler uitgevoerde transacties worden geregistreerd op een gegevensdrager van de Nationale Loterij. Deze registraties gelden als bewijs bij betwisting. Het bewijs is onweerlegbaar. Het betreft inzonderheid transacties die zijn verbonden aan:

 • deelnemingsverwervingen,
 • verrichtingen rond beschikbare tegoeden,
 • inzetten die afgehouden worden van de beschikbare tegoeden,
 • door de spelen bekomen loten/winsten,
 • betaling van de loten/winsten, en
 • wijzigingen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.

§2. Als een vordering wordt ingesteld tegen de Nationale Loterij, heeft informatie die niet voorkomt op voormelde gegevensdrager geen bewijskracht boven of tegen de bedoelde geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld bevestigingsberichten, e-mails, weergaves of opnames van beelden van op het beeldscherm, enz.).

§3. De “eed” en de “getuigenverklaring” hebben geen bewijskracht nopens de door de Speler ingeroepen transacties als de Speler zich op deze bewijsmiddelen beroept.

§4. Elke vermeende poging om de bestanden van de gegevensdrager te (doen) wijzigen op ongeoorloofde wijze, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen zal het voorwerp kunnen uitmaken van een klacht.

Art. 7. Afsluiting van de Speelrekening

§1. Het Beschikbare saldo op het ogenblik van het afsluiten van de Spelersrekening wordt op de bankrekening van de Speler teruggestort. De Speler is te dien einde steeds verplicht een persoonlijk actief bankrekeningnummer op te geven. Doet de Speler dit niet, verzaakt de Speler aan zijn/haar recht op het Beschikbare saldo.

§2. Wanneer de Speler, volgens de gegevens van de Nationale Loterij, overleden blijkt te zijn wordt de Speelrekening automatisch afgesloten.

§3. De Nationale Loterij mag eveneens “geval per geval” en eenzijdig beslissen om de speelrekening van een Speler te blokkeren of/en af te sluiten. De Speelrekening wordt in elk geval geblokkeerd of/en afgesloten als de Speler een ernstige of/en ongepast geachte gedraging stelt. Zulke beslissing gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis vanwege de Nationale Loterij. Een beslissing schept geen precedent en maakt geen fout uit. De Nationale Loterij kan in voorkomend geval, wanneer en zolang zij dat nodig acht, een retentierecht uitoefenen op alle Speelwaarde, met inbegrip van het Beschikbare saldo.

Art. 8. Zelfuitsluiting

§1. De Speler heeft steeds de mogelijkheid om zichzelf tijdelijk of definitief te laten uitsluiten van het Spelaanbod.

§2. Als de Speler zichzelf definitief laat uitsluiten van het Spelaanbod, kan de Speler later voor onbepaalde duur, doch met een minimum van één jaar, niet meer deelnemen aan het Spelaanbod.

§3. Als de Speler vraagt om zich te doen schrappen van de definitieve uitsluitingslijst, motiveert de Speler deze vraag deugdelijk. Alvorens de Speler van de uitsluitingslijst wordt geschrapt, zal een afkoelingsperiode van drie maanden verstrijken.

Art. 9. Verantwoordelijkheid van de Nationale Loterij

§1. De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk voor een geleden verlies, een gederfde winst of een verlies van een kans van de Gebruiker, tenzij in geval van bedrog of/en herhaalde zware fouten van de Nationale Loterij. Wanneer in de voornoemde gevallen schadevergoeding eisbaar zou zijn, kan deze niet meer bedragen dan het totaal der inzetten van de Speler van de voorbije drie (3) maanden te rekenen vanaf het ogenblik van het (eerste) schadegeval (in geval van een reeks van dezelfde schadegevallen).

§2. De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik of het verlies door de Speler van elk persoonlijk of vertrouwelijk gegeven dat toelaat toegang te hebben tot zijn Spelersrekening. In overeenstemming met de reglementaire bepalingen voorziet de Nationale Loterij in een procedure om een nieuw wachtwoord te verschaffen aan de Speler die het zijne verloren is.

Art. 10. Toepasselijk recht en jurisdictie

§1. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden erkent de Gebruiker onherroepelijk ervan kennis te hebben genomen en de gelding ervan niet tegen te spreken. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zullen steeds ter kennisname en aanvaarding aan de Speler aangeboden worden.

§2. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de aanknopingsfactoren van internationaal recht die de toepassing van niet-Belgisch recht van toepassing zouden maken.

§3. Uitsluitend de rechtbank(en) en het hof van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van de Nationale Loterij, zijn bevoegd om betwistingen te beoordelen betreffende het Spelaanbod, de Algemene Voorwaarden of/en de Website.

§4. Voordat de Gebruiker een zaak inleidt bij het gerecht, communiceert de Gebruiker eerst schriftelijk het probleem aan de Nationale Loterij. Vanaf dat ogenblik beschikt de Nationale Loterij in elk geval over één maand tijd om overleg te plegen en de eventuele nodige rechtzettingen te realiseren. Elk overleg tussen de Gebruiker en de Nationale Loterij dient vertrouwelijk behandeld te worden tijdens deze fase.

§5. Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden hetzij nietig verklaard wordt, hetzij buiten werking gesteld wordt, blijven de overige bepalingen onverkort verder gelden. Voor elke vernietigde of buiten werking gestelde bepaling zal naar de werkelijke wil van de partijen gezocht worden overeenkomstig het Belgisch burgerlijk recht.

Art. 11. Diverse bepalingen

§1. De Gebruiker heeft de keuze om de op de Website beschikbare talen naar eigen keuze in te stellen.

§2. De Speler kan aan de Nationale Loterij een “attest” vragen waaruit zijn winst blijkt.

§3. De Nationale Loterij bepaalt autonoom wanneer het Spelaanbod beschikbaar zal zijn en wanneer niet (vb. actualisaties van software, reparaties, …).

§4. De Gebruiker aanvaardt het gebruik van “cookies” op zijn/haar computer. De cookies worden gebruikt om de navigatie op de website te vergemakkelijken en verbeteren, houden kleine hoeveelheden informatie bij en zijn handig voor statistieken en om surfgewoonten in kaart te brengen.

§5. De Gebruiker draagt zelf de (telecommunicatie)kosten om op afstand met de Nationale Loterij te handelen (vb. distributie, internet, telefonie, sms en alle andere communicatiemiddelen). De Gebruiker draagt zelf de beheerskosten voor zijn/haar bankrekeningen.

§6. Deelnameverwervingen via de Website, zelfs in test- of pilootfases, zijn niet vrijblijvend voor de Speler. De Speler is (zelf) verbonden door al zijn/haar deelnameverwervingen (tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld zou zijn op de Website).